Estimera trafikvolym [Del 2]

 In Trafik, Verktyg

Att uppskatta trafikvolym för en webbplats är någonting vi tagit upp tidigare. Det finns ett flertal verktyg för att mäta sin egen trafik exakt och noggrant. Dock är det värre att estimera besök till någon annans webbplats vilket kan vara intressant i flera situationer. Bland de tools som erbjuds är Ahrefs och SEMRush de tunga spelarna. Artikeln utgår från en jämförelse publicerad hos just Ahrefs varför den kan verka tendentiös. I jämförelsen finns också beräkningar utifrån bl.a. Spearmans korrelationsteori vilken definierar sambandet mellan två observationsserier. D.v.s ett icke-parametriskt mått utifrån hur variabler kan beskrivas som en funktion. Även om två tools för estimering kommer fram till olika slutsatser kan de ha ett perfekt samband mellan sina värden vilket kan fungera som en verifikator för dess beräkning. Detta är kanske överkurs för den som främst vill hitta ett bra verktyg för beräkning. Vi tycker det är intressant för att bättre kunna precisera resultat. För den intresserade beräknas Spearmans korrelation så här.

Ahrefs

Sett till databas och informationsvolym är Ahrefs en vinnare. I verktyget kan en grovt uppskattad organisk volym anges för de flesta webbplatser. Siffror återges för global avgränsning men kan också visas för specifikt land. Estimatet utgår ifrån de sökord en webbplats rankar på, dess position och respektive sök/månad. I och med att siffrorna dagligen uppdateras kan variation förekomma från en vecka till en annan. Som övriga verktyg för SEO handlar det om reverse-engineering utifrån Googles resultat. Databasen i Ahrefs har omkring 402 miljoner sökord varav omkring 114 miljoner är inom USA.

SEMRush

Även här finns globalt baserad statistik som kan delas in i mindre grupper som land. Värt att notera är att SEMRush uppdaterar siffrorna månatligen och att visade siffror härrör från (rimligtvis) föregående månad. Arbetsmetoden att åstadkomma en reverse-engineering av Google är densamma som i Ahrefs. Dock saknas information om databasens storlek.

I en något förenklad studie Jämfördes 112 webbplatsers estimerade trafikströmmar men dessa båda verktyg. Underlaget är på tok för tunt för att kunna hävda någon egentlig skillnad utan är en indikation på hur de olika verktygen presterar. Även om de olika verktygen kommer fram till vitt skilda resultat, är båda förhållandevis konsekventa. Båda dessa verktyg underestimerar trafiken till webbplatserna som testats. Ahrefs estimerar omkring 60 % under verklig data och SEMRush omkring 87 % under verklig data. Viktigt att tänka på är dock att SEMRush bara tar hänsyn till desktoptrafik vilket kan förklara differensen.

Slutsats

Var och en är fri att dra sina egna slutsatser utifrån de någotsånär konsekventa korrelationer som uppvisas i detta test. Ett snabbt antagande är att deras beräkningsformler är mycket nära varandra och att det i en större och mer omfattande rapport skulle hamnat närmare varandra. Vi ber att få återkomma med ytterligare studier framöver!

Ansvarig utgivare

Om ditt intresse i trafik till en webbplats handlar om annonsering, finns ofta en hel del information direkt på webbplatsen. Det ligger i ägarens intresse att visa vad för siffror och trafik som gäller för webbplatsen. Även om man kan läsa sig till dessa siffror är det ofta bra att verifiera informationen. Används en extern tjänst för att mäta trafiken skall man kunna få ny och aktuell trafikinformation. Det är inte ovanligt att man kan få tillgång till utdrag från Analytics. Detta är dock inte detsamma som att ha verifierad information. En hög trafiksiffra i kombination med en hög bounce-rate kan indikera dubbla Analytics-script. Det är sällan av illvilja, utan oftare av okunnighet som detta förekommer.

Man bör heller inte underskatta det traditionella detektivarbetet. Kommentarer på inlägg, facebookföljare, delningar, youtubeaktivitet och länkar är alla faktorer som tillsammans med nämnda verktyg kan ge en bild av trafikvolym.

Recent Posts
Kontakta oss

Önskar du offert eller har frågor kring synlighet på nätet? Skriv till oss.

Start typing and press Enter to search