Allmänna villkor

1§ Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga affärsförbindelser med avsändaren om parterna inte skriftligen kommit överens om någonting annat. Ingår Kund affärsrelationer med Webbstream har dessa villkor därmed accepterats. Villkoren reglerar förhållandet mellan kund (”Kund”) och Webbstream Stockholm AB (”Webbstream”) Org. nr. 559010-0995. I de situationer allmänna villkor strider mot särskilt huvudavtal skall skriftliga villkor i det senare anses gälla.

1.2 Kund får endast vara myndig fysisk person (privatperson) eller juridisk person (organisation, förening, företag t.ex.) Avtal med Webbstream kan inte utsträckas av Kund till ytterligare part.

1.3 Förtydligande Syftet med länkar som tillhandahålls av Webbstream Stockholm AB är att främja ranking på Google. Våra länkar leder inte besökare utan länkkraft för att erhålla bättre position i sökmotorer. Eventuell besökstrafik kan ses som en bonus och ingår ej som del i uppdrag.

2§ Tjänster

Webbstream erbjuder ett flertal tjänster inom sökmotoroptimering, textleveranser, design, SEO- hosting, snapping och till detta förenliga verksamheter. Aktuella tjänster definieras i offert.

2.1 Textmaterial som tagits fram för användning på Kunds webbplats får efter publicering ej användas till något annat uppdrag än kundens.

2.2 Leverans av text, bilder, grafik, länkar och övriga tjänster anses godkända i sin helhet vid fakturabetalning. Om Kund har invändningar mot leverans eller fakturabelopp skall de inkomma med dessa inom 8 dagar från leveranstiden.

2.3 Webbstream levererar två sorters länktjänster. Permanenta länkar till fastpris med uppgaranti 3 år, samt hyrlänkar vilka betalas månadsvis i efterskott. Vid leverans av permanenta länkar åligger det Webbstream att säkerställa länksidans tillgänglighet. Om en domän löper ut eller av annan anledning behöver tas ner under länkens garantitid, skall Webbstream kostnadsfritt ersätta dessa med nya länkar på likvärdiga domäner. Vid otillgänglig länksida för hyrda länkar skall Webbstream efter att ha uppmärksammats på detta av Kund, ersätta länken med en likvärdig. Kund kan ej kräva återbetalning för tid som gått innan Webbstream uppmärksammats på brist.

3§ Avtalstid och uppsägning

Om inget annat avtalats i offert gäller alla löpande åtaganden tillsvidare med en uppsägningstid om en (1) kalendermånad om inget annat avtalats i offert eller huvudavtal. Se punkt 3.2 om avtals uppsägning.

3.1 Avtal för enstaka leveranser som texter och kundspecifika beställningsarbeten anses slutlevererade vid fakturering av material/ åtgärder utifrån offert. Våra tjänster omfattas inte av ångerrätt.

3.2 Uppsägning skall inkomma mailledes och bekräftas av Webbstream. Avtalet anses uppsagt månadsskiftet efter det närmast i tid förestående. Dvs. en uppsägning som inkommer den 20 januari leder till att avtalet och uppsägningsmånad är över siste februari. Avtalade tjänster utförs i sin helhet under uppsägningsmånaden.

4§ Betalningsvillkor och pris

Varje tjänst debiteras enl. offert. I de situationer pris ej finns i offert, avtal eller skriftlig kommunikation gäller 1 000,00kr/tim. Om annat inte avtalats, anges Webbstreams priser exklusive moms. Samtliga fakturor skickas via Svea ekonomi.

4.1 Webbstream fakturerar löpande uppdrag månadsvis i efterskott med 20 dagars fakturatid. Tilläggstjänster vid löpande avtal faktureras tillsammans med månadsfaktura. Enstaka uppdrag faktureras vid fullgjord leverans.

4.2 Vid utebliven betalning tillämpar vi räntelagen från förfallodag till betalning inkommer. Webbstream förbehåller sig rätten att debitera inkassoavgift, kostnad för eget arbete och även lagstadgad påminnelseavgift.

4.3 Vid 2 månaders försening anses Kund ej fullgöra sin del av avtalet. Webbstream äger rätt att därmed säga upp avtalet med omedelbar verkan, eller vidhålla avtalet och debitera Kund enligt 4.2.

5§ Webbstreams ansvar

Våra metoder grundar sig i vår erfarenhet och utgår ifrån beprövade tekniker för kundens unika behov. Vi kan dock ej garantera rankingresultat på google.se. Detta i och med att vi inte styr webbplatsers historik eller sökmotorers bedömningsalgoritm och ordning. Hinder som bygger på historiska aktiviteter eller bedömningar är utom vår kontroll varför vi inte kan garantera en viss effekt av arbetet. Dock bygger vi våra strategier för kundens aktuella situation och har full transparens.

5.1 Om webbstream skriftligen av Kund uppmärksammas på uppdrag i offert som ej utförts skall Webbstream initiera åtgärd inom 10 arbetsdagar.

6§ Kundens ansvar

Kunden skall vara behjälplig med vad som krävs för att Webbstream skall kunna fullgöra sin del av avtalet. Detta kan innebära, fast är ej begränsat till: Access till webbplats, bildmaterial, företagsinformation, information om planerade ändringar. Förseningar som är till följd av bristfälligt samarbete utifrån kunds agerande kan inte användas som grund för skadestånd, hävning eller prisavdrag.

6.1 Om en tjänst inte kunnat fullgöras på 1 månad efter skriftlig uppmaning till samverkan, har Webbstream rätt att fakturera för tjänsten och därefter fullgöra uppdraget när kund samverkar till detta. Dock som längst inom 6 månader. Kund ansvarar för att den är behörig att ingå avtalet och att företagsuppgifter är korrekta.

7§ Ansvarsbegränsning

Webbstream kan inte hållas ansvarig för några som helst förluster eller uteblivna intäkter till följd av utförda eller försenade leveranser. Webbstream friskriver sig även allt ansvar i de fall kund gjort ändringar på webbplats eller inom det område tjänsten berör.

7.1 I de fall skadestånd ändå väcks är det alltid maximalt begränsat till de betalningar kunden gjort till Webbstream under uppdragets senaste 3 månader. Webbstream är ej heller ansvariga för sådant som är utom Webbstreams kontroll b.la. avseende bedömningsalgoritmer, sökordspositioner, ranking och omdömen från extern aktör.

8§ Force Majeure

Om någon av parterna inte kan fullfölja sin del av avtalet till följd av omständigheter utom dennes kontroll (b.la. blixnedslag, krig, politisk kupp, beslag, krig, eldsvåda, naturkatastrof) skall denne ej hållas ansvarig. Om hindret kvarstår längre än 1 månad kan endera part frånträda avtalet utan några skyldigheter.

9§ Övrigt

Om förutsättningarna kring leverans av en tjänst drastiskt ändras äger Webbstream rätt att under avtalstiden ändra priserna. Detta skall kund informeras om samt erbjudas att utan några skyldigheter frångå avtalet i förtid.

9.1 Webbstream kan inte hållas ansvarig för några kostnader eller uteblivna intäkter till följd av beställda tjänster. Eventuella skadeståndsanspråk och prisavdrag begränsas alltid till 3 senaste betalningarna till Webbstream. Har ej någonting betalats finns ingen rätt till ersättning.

9.2 Det åligger kunden att uppdatera adress för fakturor och korrespondens både fysisk och elektronisk.

9.3 Ändringar i allmänna villkor eller specificerat avtal skall kund informeras om senast 15 kalenderdagar innan de är i kraft samt därmed ha rätt att frånträda avtalet oavsett avtalstid.

9.4 All kommunikation sker i huvudsak via epost och sekundärt fysiskt.

9.5 Det åligger kunden att vid varje leverans och rapport granska samt vid invändning uppmärksamma Webbstream om eventuella brister inom 8 dagar. Därefter anses leverans och betalningsanspråk godkända.

9.6 Eventuella tröskelnivåer för länkar samt metrics (ahrefs/majestic) gäller vid leverans. Dessa värden är dynamiska och kan röra sig åt båda håll. Om en länk drastiskt tappar väsentligt av sitt värde åligger det Webbstream AB att inleda åtgärd inom 14 dagar från det att kund har uppmärksammat Webbstream på situationen. Åtgärd innebär att inleda arbete för att öka metrics eller, vid behov, ersätta länken med en ny. Vid betalningsanspråk se 7.1, 9.1.

10§ Tvist

Vid tvist om avtalens tolkning och tillämpning skall frågor avgöras enligt Svensk lag med Stockholm Tingsrätt som första aktuell instans.

 

Webbstream Stockholm AB – 2016